Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

SGK Yeni Değiştirdi Bu Sağlık Hizmetleri Artık Ücretsiz

299
Abone ol

Sosyal Güvenlik Kurumu, tüm işçiler, esnaf ve sanatkârlar, şirket ortakları, iş yeri sahipleri, memurlar ve sözleşmeliler, 18 yaşından küçük tüm çocuklar, 65 yaş aylığı alanlar, gaziler, harp malullüğü aylığı alanlar, yeşil kartlılar, ülkemizde çalışan ve okuyan yabancılar ile diğer kişilerle birlikte neredeyse toplumun tamamına sağlık hizmeti vermektedir.
Verilen sağlık hizmetlerinden dolayı belirli hâllerde ve kişilere yönelik istisnalar hariç olmak üzere katılım payı alınmaktadır. Özel hastanelere başvuru hâlinde de bazı istisnalar haricinde ilave ücret ödenmesi söz konusudur.
Kurum en son yapmış olduğu düzenlemelerle bazı hizmetleri ücretsiz hâle getirirken aynı zamanda genel sağlık sigortası uygulamasında vatandaşlara büyük kolaylıklar getirmiştir.
Ücretsiz hâle getirilen hizmetler
Muayene katılım payı uygulamasında 10 gün içerisinde aynı uzmanlık dalında farklı sağlık hizmeti sunucusuna yapılan başvurularda 5 TL artırılarak tahsil edilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tutarlarında, e-Sevk ile sevk edilen hastalardan ve elektronik sevki teşvik amacıyla elektronik sevk formu doldurularak sevk edilen hastalardan fazladan alınan 5 TL katılım payının alınmaması için SGK tarafından düzenleme yapılmıştır.
Diğer yandan hastanın acil hâller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurması hâlinde acil hâlin sona erinceye kadar ilave ücret alınmaması yönünde düzenleme yapılmıştır. Ayrıca diş tedavilerinde trafik kazasında olduğu gibi iş kazası hâllerinde de hareketli ve sabit protezlerin yenilenme süresinin dikkate alınmaması yönünde düzenleme yapılmıştır.
SGK sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları tarafından finansmanı karşılanan kanser cerrahisi işlemleri kapsamında sunulan sağlık hizmetleri için vatandaşlarımızdan hiçbir şekilde ilave ücret alınmaması yönünde düzenleme yapılmıştır.
Sağlam çocuk sahibi olan çiftler hariç olmak üzere SGK’nın belirlediği kalıtsal bir hastalığı olan veya bu hastalık için taşıyıcı olduğu bilinen evli çiftin sağlam çocuk sahibi olmasına yönelik preimplantasyon genetik tanı (PGT) işlemi ve bu işlem ile birlikte yapılan tüp bebek tedavilerinin Kurum tarafından karşılanması yönünde düzenleme yapılmıştır.
Engelliler ile organ nakli bekleyenlere getirilen kolaylıklar
Özel sağlık hizmeti sunucuları ve SGK ile sözleşmeli/protokollü olmayan (sözleşmesiz) resmî sağlık hizmeti sunucularındaki, %40 ve üzerinde engelli kişilerin diş tedavilerinde gerekli olan sağlık kurulu raporu, “muayene yapan hekim” şeklinde düzenlenerek %40 ve üzeri engelli kişilere pozitif ayrımcılık yapılarak sevk işlemleri kolaylaştırılmıştır.
Organ, doku ve kök hücre nakli tedavisi ve/veya kontrolü için yapılan sevklerde; donörün ve uzuv replantasyonu kontrolü olan hastalara ait yol giderlerinin ödenmesinin yerleşim yeri mesafesi aranmaksızın Kurumca karşılanması yönünde düzenleme yapılmıştır.
Belli bir program çerçevesinde sayılan tedaviler hariç olmak üzere sevk edilen sağlık hizmeti sunucusunda ayaktan tedavinin başvuru tarihinden itibaren 10 günü aşması hâlinde, gerekçesinin sevk belgesinde belirtilmesi durumunda 10 günü aşan süreler için de gündelik ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
Askerlik hizmetini yapmakta olanlara kolaylık
Erbaş/erlerin askerlik hizmetine başlamadan önceki döneme ait katılım payı borçlarının askerlik hizmetleri tamamlanıncaya kadar ertelenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
Getirilen diğer kolaylıklar
Yurt dışı kemik iliği naklindeki şahıs ödemelerinde fatura/dekont tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak TL üzerinden ödeme yapılacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
Ev hemodiyalizi tedavisi için gerekli olan sağlık kurulu raporu uzman hekim raporu şeklinde değiştirilmiştir. Özel sağlık hizmeti sunucularında verilen fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında yatarak tedavide hasta sayısı sınırlamasının kaldırılması yönünde düzenleme yapılmıştır.
SGK ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yapılan protokol/sözleşme kapsamında, gerçekleştirilen koordineli çalışmalar neticesinde, MEDULA Sisteminde bahsi geçen kişiler adına sözleşme kapsamında Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından oluşturulacak komisyonca ihtiyaç tespiti yapılması hâlinde gazilerin için gerekli olan her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin bedelleri SGK tarafından karşılanacak şekilde ekran düzenlemesi yapılmıştır.
İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi