Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Tüm İş Yerlerini İlgilendiriyor: Son Günler

2.859
Kayıt dışı istihdamla mücadele ve istihdam üzerindeki formalitelerin azaltılması amacıyla vergi kanunlarına göre maliyenin ilgili birimlerine verilmekte olan muhtasar beyanname ile her ay SGK’ya verilmekte olan aylık prim ve hizmet belgeleri “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı altında tek bir belgede birleştirilerek ilk defa 01/06/2017 tarihinden itibaren Kırşehir ilinde uygulamaya konmuştu.
Bu ilimizin ardından 01/01/2018 tarihinden itibaren Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan iş yerleri için de belirtilen uygulama yürürlüğe konmuştu.
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin diğer illerdeki iş yerleri için yürürlük tarihi olarak 01/Temmuz/2019 tarihi öngörülmüştü. Son 5 gün içinde erteleme yapılmazsa bu beyanname tüm iş yerleri için uygulamaya konacaktır.
Bu beyannamenin ülke genelinde yürürlüğe girmesi ile birlikte kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte çalışanların sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesi mümkün hâle gelecektir. Bu sayede kaçak sigortalılık üzerinde çapraz kontrol imkânı doğacaktır.
Beyannamenin verilmesi gereken süreler
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yürürlüğe girmesi hâlinde bu kapsamda;
  • Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri,
  • 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar ile Banka ve TOBB kapsamındaki sandıklar, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini,
içeren muhtasar ve prim hizmet beyannamesini ertesi ayın 23’üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda göndermek zorunda kalacaktır.
Diğer taraftan, içinde bulunulan ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’ü saat 23.59’a kadar, elektronik ortamda yetkili vergi dairesine verilecektir.
İnşaat ve ihaleli işler
Biten özel bina inşaat ve ihale konusu işler ile çalıştırılan tüm sigortalıların işten ayrılış bildirgesi verilmiş olan iş yerleri için, sadece prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, işlemlerin gerçekleşmiş olduğu ay içerisinde de verilebilecektir.
Söz konusu işlemlere ilişkin sigortalıların bir önceki aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyan edilmesini gerektiren bir durum olması hâlinde, bu beyannamenin de verilmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte, aynı döneme ait olup kanuni süresi içerisinde verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin, söz konusu işlemlere münhasır olarak verilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde yer alan bilgileri de kapsar şekilde, düzeltme beyannamesi seçeneği kullanılarak gönderilmesi gerekmektedir.
               ***
“Çok param olduğu için iyi maaş veriyor değilim; aksine iyi maaş verdiğim için çok para kazanıyorum. Çalışan ezen değil, değer veren kazanır.” Robert Bosch
İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi