Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Zor Durumda Bulunmaları Sebebiyle Mühlet Verme

3.220
Abone ol

Muhasebe Büronuzu Her Yerden Yönetebileceğiniz 15 Yıldır Geliştirilen Tek Yazılım İle Tanışın! Detaylar İçin Hemen Tıklayın >>

Mücbir sebep hali ya da beyanname verme süresi uzatımı kapsamında dışına bulunan
mükellefler, eğer ekonomik krizden aşırı olarak olumsuz etkilendilerse bağlı oldukları Vergi
Dairesine başvurarak Vergi Usul Kanunu’nda yer alan “Zor durumda bulunmaları sebebiyle mühlet verme” maddesinden faydalanabilirler.

Vergi Usul Kanunu’nun, 17’nci maddesinde Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, kanunî sürenin bir katını, kanunî sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip birmühlet verilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu mühletin verilmesi için;

  1. Mühlet isteyen, sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunmalıdır.
  2. İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafından kabule layık görülmelidir.
  3. Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir.

Maliye Bakanlığı mühlet verme yetkisini tamamen veya kısmen mahalline devredebileceği gibi bölgeler, iller, ilçeler veya sektörler ile iş kolları ya da mükellef grupları itibarıyla yazılı başvuru şartı aramaksızın da kullanabilir.

Muhasebe Büronuzu Her Yerden Yönetebileceğiniz 15 Yıldır Geliştirilen Tek Yazılım İle Tanışın! Detaylar İçin Hemen Tıklayın >>

Bu düzenleme kapsamında Koronavirüs (COVID 19) nedeniyle zor günler geçiren mükellefler
ve meslek mensupları bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda “zor durum” başvurusunda
bulunabilirler. Dolayısıyla 1 Nisan 2020 ila 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasındamücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellef grupları dışında kalanların ve bu
mükelleflerin beyannamelerinin gönderilmesin ilişkin aracılık ve sorumluluk sözleşmesi
imzalamış meslek mensuplarının mükelleflerin VUK madde 17 uyarınca zor durum halinden
faydalanmak için vergi idaresine talepte bulunması her zaman mümkündür.

Ancak mücbir sebep haline ilişkin düzenlemelerden farklı olarak zor durum halinde, vergi
idaresinin takdir yetkisi ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle, idarenin mükellefin zor durumda
olduğuna ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirmede zorlanacağına, gecikme yaşanacağınaikna olması gerekmektedir. Bu halde dahi, zor durumda olanlara verebileceği azami süre,kanunda o durum için belirlenmiş sürenin en az fazla bir katı olabilmektedir.

Yukarıda belirtildiği üzere birlikte çalıştığı YMM ya da SMMM’ler koronavirüs hastalığına
yakalandıysa, mükellefler yine bu düzenlemeden yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.[1]

[1]TÜRMOB, “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Alınan Mali ve Ekonomik Önlemler”, s. 24, https://www.turmob.org.tr/sirkuler/detailPdf/01d7f488-b602-48f6-836b-dfbc6ca4237a/ozel-sirkuler–koronavirus-salgini-nedeniyle-alinan-mali-ve-ekonomik-tedbirler, Erişim tarihi:14.04.2020

Can Türker, Hürses Gazetesi