Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Kategori

Muhasebe Haberleri

SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler) için güncel muhasebe haberleri yayınlanmaktadır.

ÖNEMLİ MAKALE! İzaha Davet, Tam Gaz

Bilindiği üzere, 6728 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu'nun mülga 370'inci maddesi, “İzaha davet” başlığı altında yeniden düzenlenmiş ve bu kapsamda haklarında henüz vergi incelemesine başlanılmamış veya takdir komisyonuna sevk edilmemiş…

Aşırı Vergi Haczi Nedir?

Bilindiği gibi, 6183 sayılı kanunun 62. maddesi hükümlerine göre uygulanan hacizler, e-hacizler, üçüncü şahıslar nezdindeki mal, alacak ve menkul mal hacizleri mükellefleri adeta canından bezdirmektedir. Örneğin, kamu gücü ile uygulanan…

Şüpheli Alacaklar İçerisindeki KDV’nin İndiriminde Son Durum

​İşletmeler açısından mal ve hizmet satışları ve bunların tahsilatı günümüzde en önemli hususlardan biri. Mal ve hizmet satışıyla KDV'yi de kapsayan bir tahsilat alacağı doğuyor. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7104 sayılı Kanunla…

Sat-Geri Kirala İşlemlerinde Vergisel Avantajlar

3728 sayılı kanunun 56. Maddesiyle KVK'nun  5. Mddesinin 1 fıkrasına eklene (j) bendiyle; 09.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 ayılı kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme…

Muhasebe ve Vergi Uygulamalarında Sanal Ofis

Bilindiği gibi, gerçek ve tüzel kişilerde işyeri 213 sayılı VUK’nun 156.maddesinde düzenlenmiştir. VUK’un kabulünden sonra neredeyse 56 yıl geçmiştir. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra mükelleflerin iş yapma biçimleri, işyeri ve diğer…

E-tebligat ve Kullanım Özellikleri

Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi uyarınca bu kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere aynı kanunun 93’üncü maddesinde sayılan usullere bağlı kalınmaksızın tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda…

Vergi Dairesi, Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesis Edebilir Mi?

Bilindiği gibi, vergi daireleri yoklama fişine istinaden veya yaygın denetim tip tutanağına istinaden geçmişe yönelik vergi kaydı açabilmektedirler. Geçmişe yönelik açılan bu vergi kayıtlarının dayanakları ve mükellefiyeti sağlıklı olup…

YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Tebliğ, 1 Haziran 2019 gün ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yeminli mali müşavirler, bu…

Vergi İncelemesinde Defter Teslimi

Bilindiği gibi, Vergi Denetim Kurulunun faaliyete geçmesiyle beraber, Vergi inceleme işlemlerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin sonucunda, vergi incelemelerinin olması gereken ideal şekle gelmesi amaçlanmaktadır. Bunun…

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Şartları

Türkiye’de en son uygulamaya giren sigorta kolu işsizlik sigortasıdır. İşsizlik sigortası zorunludur. SGK ’lı olarak (4/a) çalışmaya başlayanlar (sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan emekliler hariç) işe başladıkları…

Taşeronların SGK Işyeri Tescili Nasıl Yapılmalı

Asıl işverenlerden iş alan alt işverenler için asıl işverene ait işyeri sicil numarasına ilave olarak verilecek 3  haneli alt işveren numarası verilerek, alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılara ilişkin bildirimlerin bu işyeri sicil…

İş Değiştirenlere Gelir Vergisi Sürprizi

Muhtasar beyanname ile SGK bildirgelerinin birleştirilmesine ilişkin çalışma ilk "meyvesini" verdi. Son beş yıl içerisinde iş yeri değiştiren kişiler vergi denetim kurulandan gönderilen yazılarla beyanname vermeye davet ediliyor.…

İşyeri Belgeleri Saklama Süreleri

Gıda toptancısıyız. SGK denetim elemanları 01.01.2008-31.12.2010 dönemine ait defter ve belgelerimizin incelemeye sunulması için tebligat göndermişler. Ancak bu defter ve belgelerimizin bir kısmını, imha ettik. Ceza mı alacağız? S. KURT…

Zamanaşımının Bitmesine Kısa Bir Süre Kala Defter Talebi

Zamanaşımının bitmesine 15 gün kala örneğin 15.12.2015 tarihinde; inceleme elemanı tarafından 2010 takvim yılı için istenilen defter ve belgeler mükellef tarafından ibraz edilmediği takdirde durum ne olacaktır? 2010 takvim yılı defter ve…

İndirim ve İstisnalarla İlgili YMM Raporunun Verilmemesi

İndirim ve istisnalarla ilgili YMM raporunun kurum beyannamesi ekinde verilmemesinin sonuçları Bilindiği gibi, kurumlar vergisinden istisna kazançların kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilerek kurum kazancından tenzili hakkında…

Tüm İş Yerlerini İlgilendiriyor: Son Günler

Kayıt dışı istihdamla mücadele ve istihdam üzerindeki formalitelerin azaltılması amacıyla vergi kanunlarına göre maliyenin ilgili birimlerine verilmekte olan muhtasar beyanname ile her ay SGK’ya verilmekte olan aylık prim ve hizmet…

Limited Şirketleri Sona Erdiren İçtihat!

Limited şirketler en az bir, en çok 50 gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulabilen ve asgari sermayesi on bin liradan az olamayan sermaye şirketleridir. Türkiye'de şu anda sayıları 655.000 civarındadır. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU Limited…

Vergilenmede Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 242’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Maliye Bakanlığı’nın “… elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik…

Mücbir Sebep ve Belgelerin Saklanması

Belge saklamak zor bir iş. Türk Ticaret Kanununa göre 10 sene, Vergi Usul Kanununa göre ise 5 sene süreyle belgelerin saklanması zorunludur. Sürelere bakıldığında, 10 sene çok uzun bir zaman olup, belgelerin saklandığı yerde başına ne…